ශිවන්ත මධුශාන් කුලතුංග ( @NamoBuddhaya1st ) Twitter Profile

NamoBuddhaya1st

ශිවන්ත මධුශාන් කුලතුංග

ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නාව ඒකාන්තයෙන්ම ධර්මය විසින් රකිනු ලබයි.

නිවන

Joined on 1406114123000

  • 32223 Tweets
  • 1 Followers
  • 20 Following

🙏 නමෝ බුද්ධාය - නිවෙන්න නිවනෙහි

සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ ☸️

Pragna TV Live Stream https://t.co/TwRbUEeW8I via @YouTube

 1  0

නමෝ බුද්ධාය

මා මෙන්ම සියල්ලෝම
දුකින් මිදෙත්වා
නිදුක් වෙත්වා
රෝග පීඩා වලින් මිදෙත්වා
නිරෝගී වෙත්වා
සුවපත් වෙත්වා
නිවන් දකිත්වා

මා මෙන්ම සියල්ලෝම නිවනෙහි නිවේවා

සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ

සියල්ලම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි

සබ්බං පහාය ගමනීයං

නිවෙන්න නිවනෙහි

සියල්ලන්ටම බුදු සරණයි.

 1  0

@hLfUX7Zb2WAOMnt 🙏 සියල්ලම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි ☸️ https://t.co/XfjvqvYBsx

 1  0  Download

Quoted @ComBank_LK

Enjoy 15% cashback when you settle your utility bills (CEB/LECO/NWSDB/SLT) via Q+ Payment App. Offer valid on 04th and 05th December 2021
Click here to download the App - https://t.co/LNLslSRDLf
#ComBank #Q #QPlus #QRpayments #offers #LANKAQR https://t.co/YvtoEYp3UM

RT @ComBank_LK: Enjoy 15% cashback when you settle your utility bills (CEB/LECO/NWSDB/SLT) via Q+ Payment App. Offer valid on 04th and 05th…

 0  1

🙏 නමෝ බුද්ධාය - නිවෙන්න නිවනෙහි

සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ ☸️

The Buddhist TV - Live Stream https://t.co/IHxBEJX4Wm via @YouTube

 1  0

නමෝ බුද්ධාය

මා මෙන්ම සියල්ලෝම
දුකින් මිදෙත්වා
නිදුක් වෙත්වා
රෝග පීඩා වලින් මිදෙත්වා
නිරෝගී වෙත්වා
සුවපත් වෙත්වා
නිවන් දකිත්වා

මා මෙන්ම සියල්ලෝම නිවනෙහි නිවේවා

සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ

සියල්ලම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි

සබ්බං පහාය ගමනීයං

නිවෙන්න නිවනෙහි

සියල්ලන්ටම බුදු සරණයි.

 1  0

Quoted @SriLankaTelecom

Make the most of efficient emailing, online conferencing, cloud storage to connect with business stakeholders with authentic MS Office applications.

Contact us: 0112 381 381
queries@enterprise.slt.lk
Visit - https://t.co/t6MhiPOgr7

#SLTMOBITEL #Enteprise #MS365 https://t.co/bBmavGtepk

RT @SriLankaTelecom: Make the most of efficient emailing, online conferencing, cloud storage to connect with business stakeholders with aut…

 0  2

Quoted @ama_dahara

බුදු බණ පදයක් සවන වැකේවා!
බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා!
අවසන් වරට මගේ...
ඇස් පියවෙන මොහොතේ...
බුදුහිමි රුව මට මැවී පෙනේවා! https://t.co/3BUHxmp6qL

RT @ama_dahara: බුදු බණ පදයක් සවන වැකේවා!
බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා!
අවසන් වරට මගේ...
ඇස් පියවෙන මොහොතේ...
බුදුහිමි රුව මට මැවී පෙනේවා! ht…

 0  1

@MahaRahathun 🙏 සාධු සාධු සාධු ☸️ https://t.co/1A4HrmuIbC

 1  0  Download

@Dharma_Dana_ 🙏 සාධු සාධු සාධු ☸️ https://t.co/h2l0F3CaS3

 1  0  Download

Quoted @Dharma_Dana_

සිල්පද පහේ ආරක්ෂාව තුළ ජීවත් වෙන කෙනා සැමවිටම පෞරුෂත්වයකින් යුත් පින්වතෙක්

RT @Dharma_Dana_: සිල්පද පහේ ආරක්ෂාව තුළ ජීවත් වෙන කෙනා සැමවිටම පෞරුෂත්වයකින් යුත් පින්වතෙක්

 0  1

@Dharma_Dana_ 🙏 සියල්ලම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි ☸️ https://t.co/KQzcnJ3HQ5

 1  0  Download

Quoted @Dharma_Dana_

දවසේ පැය 24න් නිදාගන්න වෙලාව තියනවා

කන්න, බොන්න ,වෙලාව තියනවා

ගමන් බිමන් යන්න වෙලාව තියනවා

ඉගන ගන්න ,රැකියාව කරන්න වෙලාව තියනවා

මේ පංච ඉන්ද්‍රියම පිනවන්න වෙලාව තියනවා

#භාවනා කරන්න වෙලාවක් නෑ

අහෝ ,මේ සත්වයා සතර අපා දුක විදිමින් තව කොපමණ සංසාර ගමනක් යන්න ද?

RT @Dharma_Dana_: දවසේ පැය 24න් නිදාගන්න වෙලාව තියනවා

කන්න, බොන්න ,වෙලාව තියනවා

ගමන් බිමන් යන්න වෙලාව තියනවා

ඉගන ගන්න ,රැකියාව කරන්න වෙ…

 0  1

Quoted @ComBank_LK

Enjoy the best supermarket deals at Cargills Food City with ComBank Credit Cards. Offer valid on 01st,08th and 29th December 2021. For more info - https://t.co/RgXlirtvpK https://t.co/YK9jlLkqu9

RT @ComBank_LK: Enjoy the best supermarket deals at Cargills Food City with ComBank Credit Cards. Offer valid on 01st,08th and 29th Decembe…

 0  1